Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 2012

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό που προκυρήχθηκε από τον ΟΛΠ για το μουσείο ενάλιων αρχαιοτήτων, η μελέτη του οποίου περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό του κτιρίου Σιλό στον Πειραιά, το  σχεδιασμό του περιβάλλοντός του χώρου,και το landscape όλης της Ηιετειώνιας ακτής.

 
Λόγω του θεματικού εύρους της εκθεσιακής αφήγησης αλλά και του πλούσιου εκθετικού
υλικού του, τα ερμηνευτικά μέσα που  χρησιμοποιούνται  είναι ποικίλα και
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις και ανάγκες όλων των διαφορετικών κατηγοριών
επισκεπτών. 
Ακολουθεί πίνακας με τις κυριότερες κατηγορίες ερμηνευτικών μέσων:
Εποπτικό υλικό (πινακίδες με κειμενική πληροφορία, φωτογραφίες από ναυάγια, παράκτιους
οικισμούς και λιμάνια, φωτομωσαϊκά από ναυάγια, χρονολόγια, χάρτες, σχεδιαστικές
αναπαραστάσεις πλοίων ή λιμανιών κ.ά.).
Βιντεοπροβολές ή κινηματογραφικές προβολές.
Σκηνογραφικά περιβάλλοντα (όπως, λόγου χάρη, αναπαράσταση ενός εργοταξίου ενάλιας
αρχαιολογικής αποστολής).
Ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές (οπτικο-ακουστικές αφηγήσεις, ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, ψηφιακές αναπαραστάσεις πλοίων κ.ά).
Διαδραστικά συμμετοχικά παιγνίδια (μηχανικά, παιγνίδια ρόλων, ψηφιακά).
Δραματοποιημένες ζωντανές αφηγήσεις.
Λόγω του προσδοκώμενου συμμετοχικού χαρακτήρα του Μουσείου, κάθε θεματικός άξονας 
ολοκληρώνεται με ένα ιδιαίτερα βιωματικό έκθεμα, το οποίο παράλληλα θα λειτουργεί και ως
γέφυρα μετάβασης από τον έναν άξονα στον άλλο. Για παράδειγμα η ξενάγηση των επισκεπτών στο χώρο των ενάλιων αρχαιοτήτων γίνεται με πλωτές σχεδίες!

 
Φωτογραφίες

 © 2013, Opsis Architects | Find us on Facebook